Eylem Planı
BURTOM ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ

Acil Durum Eylem Planı

BURTOM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri

İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılması gereken iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı ifade eder.

İşveren iş yerinin sahip olduğu fiziksel ortamı, kullanılan maddeler ve iş ekipmanları ile çevre şartlarını gözeterek, çalışanları ve çalışma çevresini etkileyecek, olması muhtemel acil durumları belirlemek yükümlülüğündedir. Ayrıca bu acil durumların olmasını engelleyici ve olduğu taktirde bu durumların olumsuz etkilerini minimuma indirecek tedbirlerin alınmasını da sağlamalıdır. Sel, su baskını, deprem, yangın, patlama ve tehlikeli madde olayları gibi olaylar acil durum planlarının uygulanması gereken başlıca olaylar arasında yer almaktadırlar.

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde işyerlerinin özel durumları göz önünde bulundurularak yapılması gereken Acil Durum Planları Kural OSGB ekibindeki deneyimli İş Güvenliği Uzmanları öncülüğünde ekip çalışması ile hazırlanır.

Acil durum eylem planı; herhangi bir acil durumla karşı karşıya kalındığında herkesin tereddüt etmeden ve organize bir şekilde hareket ettiği ve gelebilecek her türlü zararın minimuma inmesini sağlayan bir faaliyet planıdır.

Acil durum eylem planının belirli bir geçerlilik süresi vardır. Az tehlikeli sınıftaki işyerleri için 6 yılda bir, tehlikeli sınıftaki işyerleri için 4 yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işyerleri içinse 2 yılda bir olmak kaydıyla acil durum eylem planı değiştirilmelidir. İşyeri içindeki ve çevresindeki fiziksel değişiklikler değiştiği taktirde yasal süreyi beklemeksizin acil durum planları değiştirilmelidir.

Acil durum eylem planında; belli bir organizasyon çerçevesinde çalışanların tahliyesinin nasıl yapılması gerektiği, acil tıbbi müdahale ekiplerinin belirlenmesi, planlama içerisinde görev yapacak kişilerin belirlenmesi, acil durumda aranıp ulaşılacak numaralar belirlenmelidir. Acil durum planlarının herhangi bir tehlike karşısında sorunsuz uygulanması açısından tüm personelin katılımıyla gerçekleşecek tatbikatların belirli aralıklar yapılması oldukça faydalı olacaktır.

  • Çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler almak.
  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak ve acil durum planlarını hazırlamak.
  • Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini sağlamak, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırmak ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlamak.
  • İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmak.
bilgilendirme
BURTOM ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ

Acil Durum Eylem Planı Oluşturulması

Uzman iş güvenlikçiler olarak işletmeleri acil durum eylem planlamalarını, yangın söndürme, ilk yardım ve tahliye tatbikatlarını gerçekleştiriyoruz.

Yanıcı-patlayıcı maddelerin kullanıldığı iş yerlerinde patlamadan korunma dökümanları ve talimatları hazırlayarak işletmede alınması gerekli tedbirleri planlıyoruz.

Bir yangın, deprem ya da diğer beklenmedik acil felaket durumunda saniyelerin ve en küçük kritik bilginin servet değerinde olduğunu biliyoruz. Yapılan bu uygulamalar sayesinde hem işletmenin acil durumlar karşısındaki “refleks” süre ve biçimlerini geliştirmeyi, hem de çalışan ve yöneticilerin bilinç düzeylerini arttırmayı hedefliyoruz.

Acil durum plan, eğitim ve tatbikatlarından elde ettiğimiz sonuçları risk analizi çalışmaları içerisinde değerlendirerek gerekli tüm araç-gereç-teçhizat eksikliklerinin giderilmesini sağlıyoruz.

Acil durum, İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren olayları,

Acil durum planı ise iş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

İş yerinde meydana gelebilecek acil durumlar;

• Risk değerlendirmesi sonuçları,

• Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali,

• İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar,
Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali,

• Sabotaj ihtimali gibi durumlar göz önünde bulundurularak hazırlanır.

İş veren; iş yeri tehlike sınıfına göre
Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde – 30 çalışana,
Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde – 40 çalışana
Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde – 50 çalışana kadar;

• Arama, kurtarma ve tahliye,

• Yangınla mücadele konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. 

İs Güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin değerlendirmeleri sonucunda acil durum eylem planı;

• İş yerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.

• Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.

• Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.

• Belirlenen acil durumlar.

• Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.

•Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.

Aşağıdaki unsurları içeren iş yerini veya iş yerinin bölümlerini gösteren kroki:

• Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dahil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.

• İlk yardım malzemelerinin bulunduğu yerler.

• Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.

• Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.

• İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında iş yeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.

Maddelerince yazılı hale getirilir.

Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için iş yerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır.

Yapılmış olan acil durum eylem planı; tehlike sınıfına göre;
Çok tehlikeli – 2 yılda
Tehlikeli – 4 yılda
Az tehlikeli – 6 yılda bir yenilenir.

İş yerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.

* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

REFERANSLAR PAROLA TALEBİ

TEKLİF FORMU GÖNDER

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR